NOTÁRSKY ÚRAD

Osvedčovanie podpisov.

NOTÁRSKY ÚRAD

Osvedčovanie kópií.

NOTÁRSKY ÚRAD

Zaručená konverzia.

NOTÁRSKY ÚRAD

Obchodné spoločnosti.

NOTÁRSKY ÚRAD

Prevody nehnuteľností.

NOTÁRSKY ÚRAD

Notárske úschovy.

NOTÁRSKY ÚRAD

Exekučné tituly.

NOTÁRSKY ÚRAD

Listiny pre prípad smrti.

NOTÁRSKY ÚRAD

Zaručená konverzia.

Osvedčovanie podpisov

Osvedčíme, že osoba listinu vlastnoručne podpísala alebo podpis na listine uznala za vlastný.

Osvedčovanie kópií

Osvedčíme správnosť odpisu listiny, t. j. či odpis súhlasí doslovne s listinou, z ktorej bol vyhotovený a či táto listina je originálom alebo osvedčeným odpisom.

Zaručená konverzia

Vykonáme zaručenú konverziu dokumentov z listinnej do elektronickej podoby a aj naopak, t. j. z elektronickej do listinnej.

Obchodné spoločnosti

Spíšeme notárske zápisnice týkajúce sa obchodných spoločností (založenie, valné zhromaždenia, zlúčenie/splynutie/rozdelenie)

Prevody nehnuteľností

Spisujeme kúpne zmluvy, darovacie zmluvy k bytom, domom, chatám aj pozemkom

Notárske úschovy

Prijmeme peniaze do úschovy a zabezpečíme ich bezpečné odovzdanie až po splnení presne stanovených podmienok

Exekučné tituly

Súhlas dlžníka, že v prípade, ak riadne a včas nesplní záväzok voči veriteľovi, je notárska zápisnica exekučným titulom a je možné na jej základe viesť voči dlžníkovi exekúciu na jeho majetok

Listiny pre prípad smrti

Spíšeme dohodu o zúžení alebo rozšírení bezpodielového spoluvlastníctva manželov vo forme notárskej zápisnice.

Zaručená konverzia

Vykonáme zaručenú konverziu dokumentov z listinnej do elektronickej podoby a aj naopak, t. j. z elektronickej do listinnej. Elektronicky dokument Vám pošleme na mail, alebo uložíme na USB kľuč.