V súčasnej dobe poznačenej vírusovou pandémiou je vhodné pripomenúť si, že pri spísaní zmluvy v notárskej zápisnici na notárskom úrade máte na jednom mieste možnosť vybaviť všetky veci súvisiace s prevodom Vašej nehnuteľnosti. Okrem iných výhod spojených s akoukoľvek zmluvou spísanou v notárskej zápisnici, navyše ušetríte svoje peňažné prostriedky a vyhnete sa zbytočným kontaktom, ktoré by k vybaveniu takejto záležitosti patrili.

Výhody spísania zmluvy alebo dohody u notára

• pri nehnuteľnostiach je poplatok za vklad na kataster 66€. Ak využijete služby notára a jeho elektronický podpis, viete si túto sumu znížiť na 33€
• ak je vklad na kataster podaný notárom, lehota sa skráti z 30 na 20 dní
• notár overuje totožnosť účastníkov zmluvy, čo je dôležité v prípade snahy účastníka o podvod falošnou identitou
• zmluva sa uloží do notárskeho centrálneho registra listín a je možné ju kedykoľvek porovnať napr. v prípade falšovania jej znenia
• keďže sa jedná o verejnú listinu, ktorá má vyššiu dôkaznú silu a dôjde k súdnemu pojednávaniu, neplatnosť zmluvy musí jednoznačne preukázať    ten kto ju spochybňuje
• vzhľadom na silu verejnej listiny je odmena zanedbateľná, najmä ak sa jedná o vysoké hodnoty majetku v zmluve
• možnosť zmluvných strán dohodnúť sa na exekučnom titule, t.j. pri neplnení zmluvných záväzkov má notárska zápisnica rovnocennú silu, ako    súdne rozhodnutie a je teda možné si pohľadávku vymáhať priamo exekútorom
• notár pôsobí ako nestranný arbiter dohôd a je teda povinný dbať o to, aby zmluva nebola jednostranne výhodná len pre jednu zmluvnú stranu
• notár Vás zastupuje pri katastrálnom konaní a vybaví všetky úkony s tým spojené
• notár je povinne poistený a zodpovedný za škody, ktoré zmluvným stranám môžu vzniknúť napr. podvodom. Zároveň, za ním možnú spôsobenú    škodu ručí aj štát
• notár je právnikom a je teda viazaný mlčanlivosťou

Pri kúpnej zmluve, keď kupujete, alebo predávate majetok vo väčšej sume (napr. dom, byt), mali by ste byť o to viac obozretný. Spísanie zmluvy so sebou prináša riziká, ktoré si tí menej znalí problematiky často neuvedomujú. Notár je právnik, ktorý Vám vie podstatné skutočnosti dopredu objasniť, vysvetliť a pripraviť zmluvu tak, aby spĺňala zákonné požiadavky a myslela aj na skutočnosti, ktoré nie sú laikovi úplne zrejmé ešte pred podpisom zmluvy. Notár zároveň disponuje možnosťami, ktoré pomáhajú eliminovať riziká, ako notárska úschova, exekučný titul atď. Ak Vám niekto dá do rúk hotovú zmluvu, ťažko ju nepovažovať za jednostranne výhodnú. Notár však pôsobí ako nestranný arbiter dohôd a pripraví ju tak, aby bola výhodná pre obidve strany.


Na notárskom úrade môžete zároveň zriadiť notársku úschovu, pretože pri kúpe a predaji hmotného a nehmotného majetku, môže dôjsť k situácii, keď kupujúci musí zaplatiť predávajúcemu, ale stále ešte musí prebehnúť nejaký čas , kým sa kupujúci stane vlastníkom daného majetku. Čiže v tom čase dochádza k nepríjemnej situácii, že predávajúci vlastní zaplatené peniaze a zároveň aj predávaný majetok. Kupujúci je úplne odkázaný na jeho čestnosť. Ak sa to predávajúci rozhodne zneužiť, kupujúcemu neostáva nič iné len sa obrátiť na súd.


Práve na taký účel sa dá využiť notárska úschova, kde sa notárskou zápisnicou napr. dohodne úschova peňažnej hodnoty majetku až do povolenia vkladu na katastri, alebo splní iná podmienka, na ktorej sa zmluvné strany dohodli. Ak sa daná podmienka splní, notár vyplatí predávajúcu stranu, ak sa nesplní, notár vráti peniaze späť kupujúcej strane.


Môžete využiť aj možnosť aby notárska zápisnica obsahovala aj exekučný titul a to najmä pre prípad, ak sa pri kúpe dohodnete na splátkach a kupujúci po určitom čase prestane splácať splátky. Ak by ste to nespravili, tak Vám neostáva nič iné, ako obrátiť sa na advokáta, alebo priamo súd a prejsť celým súdnym procesom a poplatkami s tým súvisiacimi, kým budete mať súdne rozhodnutie a budete sa môcť konečne obrátiť na exekútora. Ak však spíšete zmluvu ako notársku zápisnicu s exekučným titulom, budete sa môcť, ak dôjde k takejto situácii, obrátiť priamo na exekútora. Je to z dôvodu, že táto zmluva, ako verejná listina bude mať silu súdneho rozhodnutia.


Aj v prípade darovacej zmluvy Vám notár vie poskytnúť komplexné právne poradenstvo ohľadne darovania. Pri darovacej zmluve existujú riziká, ktoré Vám pred spísaním zmluvy notár vie vysvetliť. Napríklad :

• darca, ak existujú nejaké zákonné dôvody, môže žiadať vrátiť dar
• darovacia zmluva môže mať právne vady a z toho dôvodu môže byť právne spochybniteľná, alebo neplatná
• hodnota daru jednému z detí sa môže pri dedičskom konaní započítať do dedičského podielu
• ďalšie špecifiká o ktorých nemusí klient pred podpisom darovacej zmluvy vedieť, ale sú pre budúcnosť dôležité


Častým prípadom, ktorý sa v našej praxi a aj bežnom živote vyskytuje je spísanie Darovacej zmluvy s vecným bremenom, a to v situácii keď chcete darovať napr. dom alebo byt potomkovi, ale chcete mať istotu, že v ňom môžete zostať bývať do konca života? Presne na taký účel sa dá vypracovať darovacia zmluva s vecným bremenom, s ktorej znením Vám vie notár pomôcť. Notár Vám vie pomôcť aj so zrušením vecného bremena, alebo ho dodatočne zriadiť, alebo iným spôsobom upraviť a doplniť darovaciu zmluvu.