Osvedčovanie podpisov

Osvedčíme, že osoba listinu vlastnoručne podpísala alebo podpis na listine uznala za vlastný. Osvedčujeme podpis aj na listinách, ktoré majú byť použité v cudzine. Osvedčenie pravosti podpisu sa vyznačí na listine vo forme osvedčovacej doložky, ktorá obsahuje
a) poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov (osvedčovacia kniha),
b) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a trvalé bydlisko účastníka,
c) údaj, ako bola zistená totožnosť účastníka najmä druh a číslo platného dokladu totožnosti účastníka,
d) konštatovanie, že účastník listinu vlastnoručne podpísal pred notárom alebo že uznal podpis na listine za svoj vlastný,
e) miesto a dátum osvedčenia, f) podpis notára a odtlačok úradnej pečiatky.

Osvedčovanie kópií

Osvedčíme správnosť odpisu listiny, t. j. či odpis súhlasí doslovne s listinou, z ktorej bol vyhotovený a či táto listina je originálom alebo osvedčeným odpisom. Osvedčujeme aj listiny, ktoré majú byť použité v cudzine. Osvedčenie správnosti odpisu listiny sa vyznačí na odpise vo forme osvedčovacej doložky.

Zaručená konverzia

Vykonáme zaručenú konverziu dokumentov z listinnej do elektronickej podoby a aj naopak, t. j. z elektronickej do listinnej. Elektronicky dokument Vám pošleme na mail, alebo uložíme na USB kľuč.

Obchodné spoločnosti

Spíšeme notársku zápisnicu, ktorou sa osvedčujú najmä tieto právne skutočnosti:

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, Založenie akciovej spoločnosti, Zmena obchodného mena spoločnosti, Zmena sídla spoločnosti, Rozšírenie predmetu podnikania, Zmeny základného imania, Zvýšenie a zníženie základného imania, Prevod obchodného podielu, Zmeny v orgánoch spoločnosti, Zmena právnej formy obchodnej spoločnosti, Zlúčenie, splynutie a rozdelenie spoločnosti, Cezhraničné zlúčenie alebo splynutie spoločností.

Prevody nehnuteľností

Poskytneme kompletné právne poradenstvo spojené s prevodom a nadobudnutím nehnuteľností a pripravíme zmluvu o prevode nehnuteľností (kúpnu, darovaciu, zámennú zmluvu) vo forme notárskej zápisnice a v prípade potreby aj zmluvu o zriadení alebo zrušení vecného bremena (napr. vecné bremeno vo forme doživotného bývania, prechodu cez pozemok a pod.) Pre vašu väčšiu bezpečnosť a právnu istotu máte na notárskom úrade možnosť uloženia a zaplatenia kúpnej ceny prostredníctvom notárskej úschovy. Pripravíme a podáme návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Nemusíte ísť na kataster, kupovať kolky, všetko vybavíme za Vás. Ušetríme vám správne poplatky o viac ako 50%. Lehota pre kataster na povolenie vkladu zo zmluvy spísanej notárom je podstatne kratšia a to len 20 dní. Notár za zmluvu v plnej miere zodpovedá, prípadnú škodu vám zaplatí zo svojej poistky a kataster zmluvu nie je oprávnený skúmať (s výnimkou preskúmania či je v súlade s katastrálnym operátom).

Notárske úschovy

Notársky úrad na základe dohody účastníkov, prijme peniaze do úschovy a zabezpečí ich bezpečné odovzdanie až po splnení presne stanovených podmienok. Taktiež môže prijať do úschovy rôzne listiny a zabrániť tak ich strate alebo zničeniu a to najmä v prípade závetov. V prípade potreby je možné dohodnúť, že bude listina vydaná inej osobe len za splnenia presne stanovených podmienok. Notárska úschova sa okrem prevodu nehnuteľnosti používa aj pri všetkých odplatných zmluvách, kedy dochádza k zaplateniu kúpnej ceny a odovzdaniu peňazí a je poistkou pre všetky zmluvné strany, ktorá Vás efektívne ochráni pred rôznymi komplikáciami, ktoré môžu pri prevode akýchkoľvek práv a povinností vzniknúť.

Zúženie/Rozšírenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Okrem kompletného právneho poradenstva vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov vám spíšeme dohodu o zúžení alebo rozšírení bezpodielového spoluvlastníctva manželov vo forme notárskej zápisnice. Podmienkou platnosti, ktorá prispieva k právnej istote, je povinnosť uzavretia takýchto dohôd vo forme notárskej zápisnice. V bezpodielovom spoluvlastníctve je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva s výnimkou veci získaných darom alebo dedičstvom, vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov a tiež vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý vec vlastnil pred uzavretím manželstva, alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Manželia si môžu dohodou upraviť rozsah bezpodielového spoluvlastníctva určený zákonom buď tak, že ho rozšíria, alebo tak, že ho zúžia. Okrem rozšírenia a zúženia bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa môžu manželia dohodnúť aj na tom, že vznik bezpodielového spoluvlastníctva budú viazať na deň zániku manželstva. Najčastejšie sa notárska zápisnica o zúžení bezpodielového spoluvlastníctva manželov spisuje pri nadobúdaní nehnuteľnosti iba jedným z manželov alebo ak jeden z manželov začne podnikať. Naopak spísanie notárskej zápisnice o dohode o rozšírení bezpodielového spoluvlastníctva manželov znamená, že do bezpodielového spoluvlastníctva budú patriť aj také veci, ktoré by inak patrili do výlučného vlastníctva iba jedného z manželov, napr. veci ktoré iba jeden z manželov získa darom alebo dedením. Notár môže po zániku manželstva, kedy s manželstvom zaniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo bývalých manželov, spísať aj dohodu o jeho vyporiadaní, pričom máte istotu, že táto listina bude obsahovať všetky formálne a materiálne náležitosti.

Exekučné tituly

Do notárskej zápisnice spisujeme súhlas s vykonateľnosťou podľa exekučného poriadku. Obsahom takejto zápisnice je súhlas dlžníka, že v prípade, ak riadne a včas nesplní záväzok voči veriteľovi, je notárska zápisnica exekučným titulom a je možné na jej základe viesť voči dlžníkovi exekúciu na jeho majetok. Exekučný titul vo forme notárskej zápisnice vo veľkej miere prispieva k zjednodušeniu a zrýchleniu vymáhania práva. So súhlasom s vykonateľnosťou sa najčastejšie možno stretnúť v prípade zmluvy o pôžičke, zmluvy o úvere, uznaní dlhu a splátkových kalendároch a podobne. Poradíme aj v oblasti európskeho exekučného titulu.

Listiny pre prípad smrti

Do notárskej zápisnice spíšeme závet, listinu o vydedení, ktoré prijmeme do notárskej úschovy a uložíme v Notárskom centrálnom registri závetov. Závet spísaný u notára sa nikdy nestratí a pri prejednaní dedičstva sa vždy objaví, pretože je zaregistrovaný v Notárskom centrálnom registri závetov (NCRza), v ktorom sa vždy pri prejednaní dedičstva vykonáva lustrácia. Spísaním listiny o vydedení môže poručiteľ, v zákonom dovolených prípadoch, vylúčiť neopomenuteľných dedičov z dedenia. Potomkovia, ktorí sú vydedení, nestávajú sa dedičmi a nevstupujú do dedičskoprávnych vzťahov. Právne dôvody vydedenia určuje § 469a Občianskeho zákonníka. Dôvody vydedenia sú: ak sa dedič správa v rozpore s dobrými mravmi a neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, neprejavuje o poručiteľa záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka alebo vedie trvalo neusporiadaný život.

Výpisy z obchodného registra

Vyhotovujeme na počkanie výpisy z Obchodného registra SR, a to v listinnej aj elektronickej podobe. Takto vydaný výpis je verejnou listinou a je rovnocenný výpisu, ktorý vydávajú registrové súdy. Netreba kupovať kolky a výpis vydaný notárom je lacnejší (jedna strana výpisu z obchodného registra stojí 1,33 EUR bez DPH).

Záložné práva

Zapíšeme registráciu záložného práva do Notárskeho centrálneho registra záložných práv. V prípade záujmu spíšeme zmluvu o zriadení záložného práva vo forme notárskej zápisnice. Občiansky zákonník stanovuje, že na vznik záložného práva sa vyžaduje registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv, ak tento zákon neustanovuje inak. Najbežnejšia je registrácia záložných práv k hnuteľným veciam alebo aj záložných práv k pohľadávkam z účtu. Notár zaregistruje v Notárskom centrálnom registri záložných práv na základe žiadosti oprávnenej osoby záložné právo, zmenu údajov, začatie výkonu záložného práva a výmaz záložného práva. Register je verejne prístupný na stránke Notárskej komory SR www.notar.sk.

Dražby

Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti, alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33.193,92 EUR, musí byť priebeh dražby osvedčený notárskou zápisnicou. Oznámenie o dražbe musí byť zverejnené v Notárskom centrálnom registri dražieb. Notársky centrálny register dražieb je verejne prístupný na stránke Notárskej komory SR www.notar.sk. Notárskou zápisnicou osvedčíme priebeh dražby. K dispozícii na notárskom úrade je aj zasadacia miestnosť na konanie dražby, ale po dohode je možné si dohodnúť ľubovoľné miesto a čas konania dražby. Zaregistrujeme oznámenie o dobrovoľnej dražbe v Notárskom centrálnom registri dražieb a zaregistrujeme oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby v Notárskom centrálnom registri dražieb.

2% dane z príjmu

Registrujeme žiadateľov, ktorí sa uchádzajú o 2% dane z príjmov právnických osôb. Každý žiadateľ sa musí registrovať do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb (NCRpo) na notárskom úrade. Takýto žiadateľ o registráciu u notára do NCRpo musí spĺňať zákonom stanovené náležitosti a predložiť notárovi potrebné listiny, bez ktorých registrácia nie je možná a to :

1) Rozhodnutie o registrácii, t.j. o založení organizácie s právnou subjektivitou (dokladom o registrácii sú stanovy spoločnosti registrované Ministerstvom vnútra SR), vrátane potvrdenia o pridelení IČO, pričom žiadateľ musel vzniknúť najneskôr ku koncu kalendárneho roka, ktorý predchádza jeho zápisu do registra určených právnických osôb.

2) Potvrdenie od Sociálnej poisťovne SR nie staršie ako 30 dní o tom, že daný žiadateľ nemá nedoplatok na poistnom na nemocenské poistenie, na poistnom na dôchodkové zabezpečenie. Ak žiadateľ nemá pracovníkov v zamestnaneckom pomere, potrebuje od Sociálnej poisťovne získať potvrdenie o tom, že nie je vedený v registri a tým mu ako zamestnávateľovi nevznikla odvodová povinnosť na nemocenskom a dôchodkovom poistení.

3) Potvrdenie od príslušnej zdravotnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že žiadateľ nemá nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie, a to od tej poisťovne, kde sú zamestnanci žiadateľa poistení. Ak sú niektorí zamestnanci poistení u jednej a niektorí zamestnanci u inej zdravotnej poisťovne, je potrebné získať potvrdenie u oboch poisťovní. Ak žiadateľ nemá zamestnancov, toto potvrdenie žiadateľ nepredkladá.

4) Potvrdenie banky o vedení účtu a číslo účtu daného žiadateľa, na ktorý má byť podiel 2% z dane poukázaný, a ktoré nesmie byť staršie ako 30 dní. Predloženie výpisu z účtu nepostačuje.

5) Stanovy právnickej osoby, ktorá žiada o registráciu.

6) Platný doklad totožnosti štatutára právnickej osoby – napr. občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie k dlhodobému pobytu cudzinca (ako preukaz totožnosti neslúži vodičský preukaz, potvrdenie policajného zboru o odovzdaní občianskeho preukazu a žiadosť o vydanie nového, preukaz zdravotnej poisťovne).

Register partnerov verejného sektora

Pripravujeme všetky podklady potrebné k registrácii do RPVS a identifikujeme konečného užívateľa výhod, zároveň vykonávame pravidelné overenie konečného užívateľa výhod, vo väčšine prípadov 2 krát do roka.